REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PROCUREME

§ 1. Informacje ogólne 

1.    Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez firmę ProcureMe Diana Najtkowska-Sapryk z siedzibą w Kórniku przy ul. Sarniej 2 62-035 Kórnik, REGON 387341391, NIP 1132571645, za pośrednictwem strony internetowej www.procureme.pl 

2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:  
- ProcureMe – jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą ProcureMe Diana Najtkowska-Sapryk z siedzibą w Kórniku przy ul. Sarniej 2 62-035 Kórnik, REGON 387341391, NIP 1132571645; 
- Usługodawca – ProcureMe;
- Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą; 
- Użytkownik – każdy, kto korzysta ze Strony internetowej, w tym Usługobiorca; 
- Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego; 
- Przedsiębiorca – Użytkownik nie będący jednocześnie Konsumentem; 
- Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez ProcureMe, opisane w § 2 niniejszego Regulaminu; 
- Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną; 
- Strona internetowa – strona internetowa www.procureme.pl stanowiąca własność ProcureMe, za pośrednictwem świadczone są przez Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy; 
- Regulamin - niniejszy regulamin; 
- Formularz rejestracji - formularz dostępny w na Stronie internetowej umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika; 
- Rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych, w tym Danych osobowych, niezbędnych do założenia Konta Użytkownika na Stronie internetowej; 
- Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459); 
- Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 
- Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20018 r. poz. 1000); 
- Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880); 
- Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).; 
- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.); 
- Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, podawane przez Usługobiorcę przy Rejestracji i przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonywania Umowy; 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.procureme.pl. Regulamin jest publikowany w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. 

4. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy zawieranej przez Usługodawcę z Usługobiorcą. Rejestracja Konta lub zapisanie się do newslettera jest równoznaczne z oświadczeniem przez Usługobiorcę, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. 
5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z usług Strony internetowej. 

                                 § 2. Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem 

Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez ProcureMe: 
- Newsletter - Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o wydarzeniach, szkoleniach, aktualnościach, spotkaniach, warsztatach organizowanych przez ProcureMe, zaproszenia do udziału w wydarzeniach, zaproszenia do udziału w ankiecie, za pomocą poczty elektronicznej, poprzez moduł mailingowy. Usługa świadczona jest bezpłatnie, na żądanie Usługobiorcy, po zapisaniu się na Newsletter, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności; 
- Konto użytkownika - usługa Strony internetowej, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z funkcji w ramach oferowanych Usługobiorcom usług; Aktywacja konta Użytkownika nastąpi poprzez przeniesienie danych z poprzednio wypełnionego formularza do systemu zarządzania użytkownikami Strony Internetowej. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i otrzymają nowe, tymczasowe dane do logowania do konta Użytkownika.
- Zapisy na wydarzenia - usługa polegająca na udostępnianiu Użytkownikom na Stronie Internetowej formularza rejestracji na wydarzenie organizowane przez ProcureMe. Zapisując się na wydarzenie Użytkownik jest zobowiązany do podania danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz zaznaczenia checkbox obok oświadczenia „Administratorem moich danych osobowych jest firma ProcureMe z siedzibą w Kórniku. Zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityką prywatności i akceptuję ich postanowienia. Wyrażam zgodę na profilowanie w celu podjęcia decyzji o udziale lub odmowie udziału w wydarzeniu”.
Dane osobowe zawierane przez Użytkownika w formularzu rejestracji są przetwarzane przez ProcureMe w celu zorganizowania wydarzenia i umożliwienia osobie zapisującej się na wydarzenie udziału w nim lub kontaktu z tą osobą w celu poinformowania o odmowie udziału w wydarzeniu. Dodatkowo, Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, użytkownik zaznacza checkbox obok oświadczenia „Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez ProcureMe w celach marketingowych.” 
- Treści widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników - usługa polegająca na udostępnianiu osobom posiadającym konto Użytkownika, treści dedykowanych konsumentom ProcureMe, widocznych jedynie po zalogowaniu do konta Użytkownika. 
- Kontakt - usługa polegająca na umożliwieniu każdemu Użytkownikowi kontaktu z biurem Usługodawcy (ProcureMe), poprzez wypełnienie formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie Internetowej www.procureme.pl na dole strony oraz w zakładce „Kontakt”, oraz zaznaczenia checkbox obok oświadczenia „Administratorem moich danych osobowych jest firma ProcureMe z siedzibą w Kórniku. Zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityką prywatności i akceptuję ich postanowienia.” Treść wypełnionego przez Użytkownika formularza kontaktowego przesyłana jest do Usługodawcy na adres hello@procureme.pl 
§ 3. Ogólne informacje dotyczące korzystania z Usług 

1. Korzystanie z Usług dostępnych za pomocą Strony internetowej, w tym Rejestracja są możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych: 
− dostęp do Internetu,
− zainstalowana przeglądarka internetowa, 
− posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.  
2. W trakcie korzystania ze strony internetowej w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zostają zainstalowane pliki cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostęp do informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Informacje te Usługodawca zamieszcza w „Polityce prywatności” dostępnej na Stronie internetowej www.procureme.pl.
3. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz informacji o udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Informacje, o których mowa powyżej stanowią załącznik do Regulaminu. 4. Usługobiorca jest zobowiązany w szczególności do: 
- podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd i nienaruszających praw osób trzecich, 
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich, 
- korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Strony internetowej w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
- niepodejmowanie działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, które znajdują się w posiadaniu Usługodawcy, 
- korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajami, 
- korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw, 
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w §3 ust. 4 powyżej Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Usług świadczonych w ramach Strony internetowej, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Strony internetowej, ze skutkiem natychmiastowym. 

                                              § 4. Usługa elektroniczna Newsletter 

1. Usługa elektroniczna w postaci Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy, po zapisaniu się na Newsletter, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. 
2. Usługobiorca może zapisać się na Newsletter poprzez Stronę internetową, za pomocą wykonania kolejno następujących kroków: 
- wpisania w puste pole obok oświadczenia „Zapisz się na newsletter” znajdującego się w głównej części Strony internetowej, adresu poczty elektronicznej; 
- zaznaczenia checkbox obok oświadczenia „Administratorem moich danych osobowych jest firma ProcureMe z siedzibą w Kórniku. Zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityką prywatności i akceptuję ich postanowienia.” 
3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu osobom, które zapisały się na Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji marketingowych dotyczących działalności ProcureMe, w szczególności biuletynu o wydarzeniach, aktualnościach, szkoleniach, spotkaniach, warsztatach organizowanych przez ProcureMe, zaproszenia do udziału w wydarzeniach, zaproszenia do udziału w ankiecie. Usługa Newsletter jest świadczona przez Usługodawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez: 
a. wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@procureme.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy, lub 
b. samodzielnie, za pomocą linka zamieszczonego w treści każdego otrzymanego Newslettera, poprzez kliknięcie w link „Unsubscribe” poniżej informacji „Otrzymujesz tę wiadomość z uwagi na dołączenie do społeczności ProcureMe. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas już ŻADNYCH wiadomości, możesz wypisać się z newslettera klikając link poniżej. Ten link wypisze Cię jednak ze wszystkich tematów, produktów, nowinek i wyjątkowych ofert.”, co spowoduje automatyczne usunięcie adresu e-mail Użytkownika z bazy subskrybentów usługi Newsletter. 
4. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej. 

                                                     § 5. Usługa zapisu na wydarzenia 

1. Usługa zapisu na wydarzenia polega na udostępnieniu Użytkownikom na Stronie Internetowej/ w poście na grupach ProcureMe w social mediach czy w wiadomości mailowej do subskrybentów, formularza rejestracji na wydarzenie organizowane przez ProcureMe. 
2. Zapisanie się na wydarzenie możliwe jest poprzez: wypełnienie formularza dedykowanego dla danego przedsięwzięcia, a następnie zaznaczenia checkbox obok oświadczenia: 
„Administratorem moich danych osobowych jest firma ProcureMe z siedzibą w Kórniku. Zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityką prywatności i akceptuję ich postanowienia. Wyrażam zgodę na profilowanie w celu podjęcia decyzji o udziale lub odmowie udziału w wydarzeniu.” i kliknięciu w przycisk „Prześlij”. 
4. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w formularzu rejestracji są przetwarzane przez ProcureMe w celu zorganizowania wydarzenia i umożliwienia osobie zapisującej się na wydarzenie udziału w nim, otrzymania linku do nagrania lub kontaktu z tą osobą w celu poinformowania o odmowie udziału w wydarzeniu. 
5. Dodatkowo, Użytkownik zapisujący się na dane wydarzenie, może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez ProcureMe podanych danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o innych wydarzeniach organizowanych przez ProcureMe, na przykład poprzez dodanie adresu mailowego do bazy obsługi newslettera ProcureMe. W takim przypadku, Użytkownik ma możliwość zaznaczenia checkbox obok oświadczenia: Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez ProcureMe Diana Najtkowska-Sapryk, w celach marketingowych, na zasadach opisanych w Regulaminie i Polityce Prywatności. 

§ 6. Usługa kontaktu z ProcureMe

1. Usługa kontaktu z ProcureMe polega na umożliwieniu każdemu Użytkownikowi kontaktu z Biurem ProcureMe poprzez wypełnienie formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie Internetowej www.procureme.pl na dole strony oraz w zakładce „Kontakt”. 
2. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz kontaktowy, podając następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości. W celu przesłania formularza do Usługodawcy należy zaznaczyć checkbox obok oświadczenia „Administratorem moich danych osobowych jest firma ProcureMe z siedzibą w Kórniku. Zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityką prywatności i akceptuję ich postanowienia.” oraz kliknąć nacisk „prześlij”. Treść wypełnionego przez Użytkownika formularza kontaktowego przesyłana jest do Usługodawcy na adres hello@procureme.pl 
3. Odpowiedź na przesłaną w ten sposób wiadomość udzielana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail. 

            § 10. Warunki wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając Usługobiorcy oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji lub zapisie na Newsletter. Wypowiedzenia tego Usługodawca może dokonać z ważnych przyczyn, do których należą: 
- korzystanie przez Usługobiorcę ze Strony internetowej w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, 
- korzystanie przez Usługobiorcę ze Strony internetowej w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, 
- przesłanie lub umieszczenie przez Usługobiorcę w ramach Strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam). 
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: hello@procureme.pl albo w formie pisemnej na adres Usługodawcy. 
3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jak i rozwiązanie tej umowy nie ma wpływu na prawa nabyte przez Usługobiorcę i Usługodawcę przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem tej umowy. 
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
- blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Usługobiorcy oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Usługodawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę; 
- zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Usługobiorcy; 
- szkody wynikłe na skutek podania przez Usługobiorcę błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych informacji, a także szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu; 
- jakiekolwiek roszczenia Usługobiorców, Użytkowników lub osób trzecich powstałe na skutek skorzystania z oferty pracy zamieszczonej przez Usługobiorcę na Stronie internetowej Usługodawcy.

                              § 11. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną 

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności związane z funkcjonowaniem Strony internetowej mogą być składane z tytułu: 
- niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, 
- niewykonania, nienależytego wykonania usług przez Usługodawcę lub wadliwego ich rozliczenia. 
2. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. 
3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia jej wniesienia. 

§ 12. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem jest jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w CEIDG pod nazwą ProcureMe Diana Najtkowska-Sapryk z siedzibą w Kórniku przy ul. Sarniej 2 62-035 Kórnik, REGON 387341391, NIP 1132571645;
2. Zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy reguluje "Polityka prywatności", zamieszczona na Stronie internetowej www.procureme.pl. 

                                                               § 13. Prawa autorskie 

1.Wszelkie treści zamieszczone na Stronie internetowej www.procureme.pl, w tym w szczególności znaki graficzne oraz opisy są chronione prawami autorskimi w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich. Żaden z elementów treści publikowanych ww. serwisie nie może być rozpowszechniany lub kopiowany w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właściciela tych treści tj. ProcureMe Diana Najtkowska-Sapryk. 
2.Zdjęcia dostępne na stronie internetowej www.procureme.pl pochodzą z ogólnodostępnych zasobów banków internetowych zdjęć stockowych. ProcureMe nie jest właścicielem tych treści.

                                                          § 14 . Postanowienia końcowe 
1. Dostępnymi środkami porozumiewania się Usługobiorcy z Usługodawcą są: 
− e-mail – hello@procureme.pl 
− adres korespondencyjny – ul. Sarnia 2 62-035 Kórnik 
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku: 
- wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
- zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń, 
- zmiany warunków rynkowych, 
- zmiany w procedurze rozpatrywania reklamacji itd. wynikające ze sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa Usługodawcy, 
- konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu uprawnień Usługobiorcy. 
3. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę jeżeli zostały zachowane wymagania z art. 384 Kodeksu cywilnego. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. O treści zmian Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej www.procureme.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. 
4. We wszystkich sprawach wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim. 
5. Spory powstałe pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r. 


ZAŁĄCZNIK NR 1  

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-maili, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. 


INFORMACJA O ŚRODKACH TECHNICZNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH POZYSKIWANIU I MODYFIKOWANIU PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE DANYCH OSOBOWYCH PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dane osobowe chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
 

  1. pl
  2. en

Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań  POLAND